By Małgorzata Krzyżowska

Polska to demokratyczny kraj położony w Europie Środkowej, będący od 2004 roku członkiem Unii Europejskiej. Tempo wzrostu gospodarczego stawia Polskę wśród najszybciej rozwijających się państw Europy. Article available in Polish and in English.

 

(POL) 

 

 

(ENG)

Polska to demokratyczny kraj położony w Europie Środkowej, będący od 2004 roku członkiem Unii Europejskiej. Tempo wzrostu gospodarczego stawia Polskę wśród najszybciej rozwijających się państw Europy. Polska eksportuje głownie maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy (głownie autobusy), a także towary przemysłowe np. meble.

Najważniejszymi partnerami handlowymi pod względem eksportu są Niemcy, Wielka Brytania i Czechy. Wzrost Produktu Krajowego Brutto Polski w 2016 r. wyniósł 3,4 % co daje 3 miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. Usytuowanie Polski jest niewątpliwie zaletą w kontaktach handlowych – przez kraj biegnie tranzyt między Europą Zachodnią i Południową oraz państwami wschodniej części kontynentu.

Polska jest także członkiem NATO (North Atlantic Treaty Organization), WTO (World Trading Organization), OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) oraz EEA (European Economic Area).

 

POLSKI SYSTEM PRAWNY

Obowiązująca od 1997 r. konstytucja zakłada trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. W Polsce prawo stanowią wyłącznie organy władzy ustawodawczej czyli dwuizbowy parlament składający się z sejmu i senatu. Wybory do parlamentu odbywają się co 4 lata. Władzę wykonawczą w Polsce sprawuje prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję oraz Rada Ministrów zwana powszechnie rządem.

Władzę sądowniczą sprawują sądy i trybunały. Konstytucja gwarantuje ich odrębność i niezależność od innych władz.

 

FORMY PRAWNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Polskie prawo przewiduje różne ułatwienia dla zagranicznych inwestorów, w tym również zwolnienia podatkowe. Mogą oni prowadzić działalność gospodarczą w formie jednoosobowej firmy (po spełnieniu odpowiednich warunków), a także w formie spółek.

Praktycznie w każdym przypadku osoby zagraniczne mogą prowadzić firmę w formie spółki komandytowej, komandytowo – akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej.

Najpopularniejszą spośród nich jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której założenie – według polskiego prawa – wymaga minimalnego kapitału w kwocie 5.000 zł. Mogą być zakładane przez jednego lub więcej właścicieli – nie a ograniczeń co do ich ilości.

Obecnie spółkę z o.o. można założyć w dwojaki sposób: albo w sposób elektroniczny z wykorzystaniem wzorca umownego dostępnego w systemie teleinformatycznym albo tradycyjnie poprzez sporządzenie umowy spółki przed polskim notariuszem.

Korzystnym i często wybieranym rozwiązaniem dla cudzoziemca, chcącego prowadzić działalność w formie spółki z o.o. w Polsce jest zakup gotowej już spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie ma żadnych przeszkód, żeby obcokrajowiec został udziałowcem (nawet jedynym) oraz/lub prezesem spółki z o.o. nawet, jeśli nie mieszka w Polsce.

Dla podmiotów z państw nie należących do UE czy EFTA przewidziane są pewne dodatkowe wymogi.

 

OPODATKOWANIE

Polski system opodatkowania jest zharmonizowany z dyrektywami UE.

Polska zawarła z prawie stoma krajami umowy podatkowe w zakresie unikania podwójnego opodatkowania.

System podatkowy obowiązujący w Polsce  przewiduje kilkanaście rodzajów podatków. Większość spośród nich to podatki bezpośrednie, np.:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
 • podatek od spadków i darowizn,
 • podatek od nieruchomości,

a pozostałe to podatki pośrednie, takie jak np.:

 • podatek od towarów i usług (VAT),
 • podatek akcyzowy.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Polski.

Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym.

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19%, a  w przypadku małych podatników i podatników rozpoczynających działalność – 15%.

Opodatkowanie dywidend

Gdy odbiorca dywidendy jest osobą fizyczną, zastosowanie znajdą przepisy  19%-owym podatku dochodowym osób fizycznych, a gdy odbiorca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych - przepisy ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych, która również przewiduje 19%. Jednak w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz nierezydenta, mogą znaleźć zastosowanie również przepisy właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Podatek od towarów i usług (VAT)

Od 1 stycznia 2011 r. do większości produktów i usług stosuje się stawkę podstawową w wysokości 23%. Obniżona stawka VAT 8% ma zastosowanie m.in. do budowy, remontu, modernizacji, przebudowy obiektów budowlanych, a 5% stawka VAT m.in. do podstawowych produktów żywnościowych (np. chleb, nabiał, przetwory mięsne, produkty zbożowe: mąka, kasze, makaron, soki), książki. Stawki te obowiązują do końca 2017 r. Od 2018 r. polska planuje ich zmianę.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 18% ale jeśli dochód osiągnięty w ciągu roku przekroczy kwotę PLN 85.528 (ok. EU 20.000) wówczas stawka podatku wynosi 32 %.

W przypadku cudzoziemców, ich dochody podlegają opodatkowaniu w Polsce jeśli mieszkają na terytorium Polski (np. gdy przebywaja na ternie Polski przez ponad 183 dni w roku). Osoba, która nie mieszka w Polsce, płaci podatek tylko od tych dochodów, które osiągnęła w Polsce i to w zakresie przewidzianym umową o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

 

Poland is a democratic country located in Central Europe, since 2004 member of the European Union. The pace of economic growth puts Poland among the fastest developing countries in Europe. Poland exports mainly machinery, equipment and transport equipment (mainly buses), as well as industrial goods, e.g. furniture.

The most important trading partners in terms of exports are Germany, the United Kingdom and the Czech Republic. Increase of Poland's Gross Domestic Product (GDP) in 2016 amounted to 3.4 percent making it the third largest market in the EU. The location of Poland is undoubtedly an advantage in trade relations - transit through Western and Southern Europe and the countries of the eastern part of the continent.

Poland is also a member of NATO (North Atlantic Treaty Organization), WTO (World Trading Organization), OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) and EEA (European Economic Area).

The constitution, which has been in force since 1997, provides for a legislative, executive and judicial tribunal. In Poland, the law is exclusively the governing body of the legislature, which is a bicameral parliament composed of the Sejm and Senate. Parliamentary elections take place every 4 years. Executive power in Poland is exercised by the president elected in the general election for a 5-year term and the Council of Ministers, commonly called the government.

Judicial power is exercised by courts and tribunals. The Constitution guarantees their distinctiveness and independence from other authorities.

 

LEGAL FORMS OF BUSINESS ACTIVITY

Polish law provides various facilities for foreign investors, including tax exemptions. They can conduct business as a one-person business (subject to conditions) and in the form of companies.

Practically in each case, foreigners may run the business in the form of a limited partnership, limited partnership, joint stock, limited liability or joint stock company.

The most popular of them is a limited liability company whose establishment, according to Polish law, requires a minimum capital of PLN 5,000 (which is less then EU 1.200). They can be set up by one or more owners - there is no restrictions on their quantity.

Currently a limited liability company can be set up in two ways: either electronically using a contractual template available in the teleinformatic system or traditionally by drawing up a company contract at a Polish notary public.

A beneficial and often preferred solution for a foreigner wishing to operate in the form of a limited liability company in Poland is a purchase of a ready-made limited liability company. There are no obstacles for a foreigner to become a shareholder (even the sole shareholder) and / or the president of the limited liability company, even if he does not live in Poland.

For some non-EU or EFTA countries some additional requirements are provided.

 

TAXATION

The Polish tax system is harmonized with the EU directives.

Poland has signed with almost a hundred countries tax treaties on the avoidance of double taxation.

The tax system in Poland provides for several types of taxes. Most of them are direct taxes, e.g.:

 • personal income tax,
 • corporate income tax,
 • inheritance and donation tax,
 • real estate tax,

other are indirect taxes, such as:

 • goods and services tax (VAT),
 • excise duty.
 •  

Corporate tax

Taxpayers, if they have a seat or management in Poland, are subject to taxation on their entire income, regardless of where they are located. Taxpayers, if they do not have a domicile or management office in Poland, are subject to tax only on the income that they acquire in Poland.

The income is the surplus of the sum of revenues over the costs of obtaining them, achieved in the fiscal year.

The corporation tax rate is 19%, and for small taxpayers and startup taxpayers - 15%.

 

Taxation of dividends

When the recipient of the dividend is a natural person, the rules of  19% income tax on natural persons apply, and if the recipient is a corporate income taxpayer - the rules of the corporation tax law, which also provides 19%. However, if a dividend is paid to a non-resident, the provisions of the relevant double taxation agreement may apply.

 

Value Added Tax (VAT)

From January 1th 2011, a basic rate of 23% applies to most products and services.

The reduced VAT rate of 8% applies, for example, to the construction, renovation, modernization, reconstruction of buildings and a 5% VAT rate, for example for basic food products (e.g. bread, dairy products, meat products, cereal products: flour, cereal, pasta, juices), books. These rates are valid until 2017. Since 2018, Poland plans to change them.

Income tax from individuals

The personal income tax rate is 18%, but if the income earned during the year exceeds the amount of PLN 85,528 (about EU 20,000) then the tax rate is 32%.

In case of foreigners, their income is taxable in Poland if they live in Poland (e.g. when they stay in Poland for over 183 days a year). A person who does not live in Poland pays tax only on the income that he has earned in Poland, to the extent provided for in the double taxation agreement.